İletişim Fakültesi

Genel Bilgiler

Bireyi, diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik, duygularını, düşüncelerini, isteklerini başkalarına iletebilme olanağı olmakta, bireyin, kendisini anlama ve başkalarına anlatma eğilimi, insanın varoluşuyla birlikte başlamaktadır. Bu nedenle yaşanılan dünyada belki de en çok kullanılan ve hayatın her alanında vazgeçilmez bir kavram olan iletişim, bireyin, hayat ile olan bağlantısının sekteye uğramaması için en gerekli ve en önemli yöntemi sunmaktadır.

Tarih boyunca ve günümüzde insanlar, kendilerini ve başkalarını anlamak, etkilemek, bireyi ve toplumu incelemek amacıyla iletişime ihtiyaç duymakta; iletişim, insan için hava, su, besin kadar gerekli ve zorunlu olmaktadır. İletişim, tüm yaşam manasına gelmekte ancak tüm yaşamı yansıtan iletişim süreci, alabildiğine bağımsız, ilkesiz, kuralsız, özgür ve serbest olamamaktadır. İletişim, insanın kendini araması, bulması için gerekli olan bir varoluş süreci olarak karşımızda durmaktadır. Bu noktada İletişim Fakültesi, etkin ve verimli bir iletişim sürecinin, bireyin yaşantısında karşılığını bulabilmesinin kural ve kaidelerini koymaktadır. Bu süreç içinde birey, İletişim Fakültesi’nde aldığı Lisans düzeyindeki eğitim sayesinde, kendisi ile diğerleri arasındaki sınırı belirlemekte, kendini gerçekleştirmekte ve yaratmaktadır.

İnsan iletişim süreci içinde gelişmekte, olgunlaşmakta, dünyasını genişletmekte, bilgisini, görgüsünü, deneyimini artırmaktadır. Bireylerin sahip olduğu fikirler, iletişim olmaksızın onların düşüncelerinde kapalı bir biçimde kalmaktadır. Bu durum, bireyler arasındaki iletişim gereksiniminden doğan anlamlı birimleri, aktarma ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada, İletişim Fakültesi’nde verilen eğitimde amaç, iletişimi, bireyin kullanımının hem aracı hem de sonucu olduğunu ve bu iki olgunun örtüştüklerini göstermek olmaktadır. İletişimin önemini bilen ve kavrayan birey, biçimi ve anlamı taşıyan sonsuz sayıda önermenin oluşturduğu kural ve ilkeyi öğrenmiş birey olarak mezun olmaya hak kazanmaktadır.

Menüyü Kapat